Нововић др Милан

Пословна економија

Монетарне и јавне финансије

Економика турзма

БИОГРАФИЈА
др МиланНововић, професор струковних студија

Милан Нововић рођенје 5. јануара1974. године у Ивањици.Након завршене средње економске школе у родном граду уписао је Економски факултет у Крагујевцу, на коме је дипломирао и магистрирао. НаЕкономскомфакултету у Нишу2015. године одбраниоједокторскудисертацију,подназивом „УлогарегионаЗападнеСрбије у привредномразвојусапосебнимосвртомнаразвојтуризма“, и тако стекаоакадемскиназивдоктораекономскихнаука.Академску каријеру започео је 2010. годиненаВисокојпословнојшколиструковнихстудија„Чачак“, као предавач струковних студија. На истој школи,2016. године,изабранје у звањепрофесораструковнихстудија, зауженаучнеобласти:Економија иФинансије и банкарство.У периодуод 2008. годинедоданасобјавиоје вишеодтридесетрадова у научним и стручнимчасописима и биоучесникнаучнихскупова и конференција у земљи и иностранству. Поред тога, аутор је монографије „ТуризамМоравичкогокруга у савременимусловима“, у издању Туристичке организације Чачка, и три скрипте: Економика трговине (самостално), Монетарне и јавне финансије (први аутор) и Економика туризма (други аутор), у издању Високе пословне школе струковних студија „Чачак“. Рецензент је тематског зборника радова међународног значаја „Савремени менаџмент алати и економија туристичког сектора данашњице“, категорије М-14, које издаје Удружење економиста и менаџера Балкана – УдЕкоМ Балкан. Основне истраживачке области су му: Макроекономија, Привредни развој, Туризам, Трговина.Служисеенглеским и рускимјезиком и поседујезнањераданарачунару.Члан је Друштва економиста Крагујевца и живи у Крагујевцу.

Подели ово