Стојановић др Милосав

Основе рачуноводства

Банкарство

Stojanović Milosav je rođen u Prištini, gde je završio osnovnu, srednju školu i Ekonomski
fakultet. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Prištini sa privremenim sedištem u Blacu
2000.godine, odbranom teme “Međunarodno plaćanje preko kliringa“ a doktorsku disertaciju
na temu “Strategijski menadžment u ekonomiji znanja“ odbranio je 2007 god. na Fakultetu za
industrijski menadžment u Kruševcu, Univerziteta Union u Beogradu.
Od februara 1991. god., do kraja 2014. godine radio u MUP-u Republike Srbije, kada je i
penzionisan, a pre toga u T.P. “Dardanija-komerc”, na poziciji komercijalnog direktora.
Od februara 2015 godine radnu karijeru nastavljam u nastavi, radi kao predavač i prodekan
za nastavu na „Fakultetu za civilno vazduhoplovstvo“ Uiverziteta „Džon Nezbit“ U
Beogradu, gde je obavljao i poslove člana komisije kontrole kvaliteta .
U zvanje Docenta izabran februara 2015 godine, gde je radio do 29.08.2018 godine
Predmete koje je predavao su: „Osnovi menadzmenta u vazduhoplovstvu“, „Upravljanje
rizikom“ , „Menadžment u vazduhoplovstvu“, „Finansijski menadžment“, „Menadžment
bezbednosti u vazduhoplovstvu“. Bio je angažovan i na „Fakultetu za poslovne studije“ u
Vršcu na predmetu „Logistika“ i na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija „Čačak“-
Beograd, na predmetima „Korporativne finansije“ i „Bankarstvo“.
Naučnim radom se bavi od 2002. godine i autor je četiri monografije i tridesetak naučnih
radova objavljenih u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i izlaganja na međunarodnim
i domaćim konferencijama.
Najznačajnijie reference su: “Ponašanje u organizacijama” (Djorđević B., Stojanović M.
2002), “Razmere sive ekonomije i mere za njeno suzbijanje”, (Stojanović M. 2003), “Znacaj
međunarodnih plaćanja preko kliringa”, ( Stojanović M. 2003), “Posebne teme
menadžmenta”, ( Djorđević B., Stojanović M. 2004), “Uloga kliringa u međubankarskim
obračunima I neophodnost njegove afirmacije u naš finansijski sistem”, (Stojanović M.
2004), “Unutrašnji svet kreativnog menadžera”,( Djorđević B., Stojanović M. 2005),
„Strategija u ekonomiji znanja“, ( Stojanović M. 2007), „Značaj informacione tehnologije u
bankarstvu na suzbijanju krivičnog dela prevare kao savremenog vida kriminala pod okriljem
„legalnog“ poslovanja“, ( Stojanović M., Petrović S. 2010 ), “Strategijski menadzment“, (
Djordjević. B, Stojanović M. 2013),’’ Efekti marketinga olimpiskih igara’’(MR
M.Trkulja:Dr M. Stojanović 2017).

Подели ово